Skip to content

Gwybodaeth

Dyddiad: Bydd Tafwyl 2022 yn digwydd dros deuddydd ar Ddydd Sadwrn y 18fed o Fehefin a Dydd Sul y 19eg o Fehefin.
Bydd Wythnos Ffrinj Tafwyl yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos o Ddydd Sul y 12eg o Fehefin i Ddydd Gwener y 17eg o Fehefin 2022.

Lleoliad: Mae Tafwyl 2022 yn dychwelyd i Gastell Caerdydd, gyda digwyddiadau wythnos Ffrinj Tafwyl yn digwydd mewn sawl lleoliad ar draws Caerdydd.

Cost: Mae Tafwyl yn parhau i fod yn ŵyl sydd yn rhad ac am ddim i bawb ei fwynhau! Does dim angen archebu tocynnau i Tafwyl.

 

Alcohol: Mae Tafwyl wedi trwyddedu ardaloedd penodol o Gastell Caerdydd ac mae gennym ddau far eleni gyda dewis eang o gwrw, seidr, gwinoedd a gwirodydd lleoll. Ni fyddwch yn gallu dod ag alcohol eich hun ar y safle – nid ydym wedi’n trwyddedu ar gyfer hyn, a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai gofynnir iddynt adael y safle. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant.

Gwydr: Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle.

Dŵr: Bydd tap dŵr ar gael am ddim ar y safle. 

Amseroedd: Sadwrn 11:00 – 22:00 / Sul 11:00 – 22:00

Hygyrchedd: Mae safle Tafwyl ei hun yn gwbl hygyrch i bawb. Ceir toiledau anabl ar faes yr ŵyl a chyfleusterau newid cewyn.

Ymweld gyda chŵn: Caniateir cŵn ar y safle mewn ardaloedd penodedig, ond nid tu mewn unrhyw babell. Parchwch eraill a chliriwch ar ôl eich cŵn. Rhaid cadw eich ci ar dennyn bob amser.

Eitemau wedi eu gwahardd

● Alcohol

● Bwyd a diod heblaw boteli o ddŵr heb eu hagor

● Beiciau a Sgwteri

● Gasebos neu phebyll cysgodi

● Gwydr (yn cynnwys boteli persawr neu aftershave)

● Sylweddau anghyfreithlon (yn cynnwys anterth cyfreithlon neu sylweddau seicoweithredol)

● Cerbydau awyr heb griw (Dronau) 

● Tân gwyllt neu ffagliad

● Arfau, neu unrhywbeth gall gael ei ddefnyddio fel arf / neu beryglu diogelwch y cyhoedd

 

Cyrraedd Tafwyl

Y Taith Taf: Llwybr Beicio Cenedlaethol Rhif 8

Os ydych chi’n teithio o Dde neu Gogledd Caerdydd gallwch ymuno â Taith Taf, llwybr sy’n ddelfrydol oherwydd ei fod yn eich cymryd chi ar lwybyr sydd ar y cyfan yn ddi-draffig.

O’r Gogledd byddwch yn ymuno â Pharc Bute [Coopers Field] ac yn gallu dod allan o’r parc a chael mynediad i’r castell trwy Heol y Castell [A4161].

O’r De gallwch deithio o Fae Caerdydd. Gallwch ymuno a’r Taith Taf o’r A4119 [Clarence Road Bridge] a byddwch ar ffordd tawel [Taff Embankment] ac yna llwybr di-draffig ar hyd Taffs Mead Embankment a Fitzhamon Embankment cyn cyrraedd Heol y Castell.

Taff Trail

Llwybr Bae Caerdydd

Os ydych chi’n teithio o Benarth gallwch ddod ar draws Barrage Bae Caerdydd neu Pont y Werin ac yna dilyn llwybr y Bae i ymuno â’r Taith Taf wrth Clarence Road Bridge [A4119]

Cofiwch os ydych chi’n dod o gyfeiriad De Grangetown gallwch hefyd ymuno â’r llwybr yma.

Cardiff Bay

Llwybr Elái

Os ydych chi’n teithio o ardal Drelái neu Parc Fictoria gallwch ymuno â llwybr Elái. Mae rhannau o’r llwybr hwn ar ffyrdd a rhannau yn ddi-draffig.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.sustrans.org.uk

Ely Trail

Bws

Mae safle bws wrth fynedfa’r ŵyl, ynghyd â nifer o safleodd bws amgen ar hyd a lled canol y ddinas. Gallwch ddod o hyd i amserlenoedd cyfredol ar safleodd gwe ac apiau Stagecoach / Bws Caerdydd. Plis nodwch efallai y bydd peth newidiadau i wasnaethau trafnidiaeth arferol dros benwythnos yr ŵyl oherwydd digwyddiadau mawr eraill sy’n cymryd lle yng nghanol y ddinas yr un pryd.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.traveline.cymru

Car

Os ydych yn dod â char defnyddiwch feysydd parcio canol y ddinas neu fannau parcio talu ar y stryd. Nid oes maes parcio arbennig ar gyfer Tafwyl. Ar gyfer SatNav: Cod Post Castell Caerdydd yw CF10 3RB.