Skip to content

LLWYBR CELF TAFWYL X CCAF

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys gwaith gan fyfyrwyr Gradd Sylfaenol Cyfathrebu Graffig 2021. Am fwy o wybodaeth am y cwrs ewch i https://cavc.ac.uk/en/courses/graphic-communication-foundation-degree

Datganiad Agoriadol;

Bu myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro sydd ar y radd Sylfaen Cyfathrebu Graffig yn gweithio gyda Tafwyl i greu llwybrau Celf yng nghanol ac o amgylch Caerdydd. Mae’r llwybr yn cynnwys 10 arhosfan mewn lleoliadau pwysig sydd â chysylltiadau diwylliannol ac emosiynol, gan ddechrau yn y castell a throelli i lawr i’r Bae. Mae pob lleoliad â myfyriwr gwahanol o’r cwrs ac maent wedi cynhyrchu delweddaeth mewn ymateb i’w lleoliad ar y llwybr. Eleni, bydd yr wyl yn bennaf ar-lein, ond bwriad y llwybr hwn yw ceisio rhoi agwedd ffisegol, byd go-iawn yn y ddinas gyda’r gobaith o ddenu preswylwyr y ddinas i fynd tu allan.

Shuvo Rahman Castell Caerdydd, CF10 3RB Arhosfan 1

Fy arhosfan, Castell Caerdydd, yw’r cyntaf ar y llwybr celf. Cefais ysbrydoliaeth ar gyfer fy nyluniad oddi wrth Straeon gwerin a fanta Cymraeg. Credaf fod y ddwy thema yn gweithio’n dda i gynrychioli’r awyrgylch o gwmpas Caerdydd, ac yn benodol Castell Caerdydd. Prif ganolbwynt fy mhoster yw’r bardd, sef cymeriad sy’n adnabyddus am ledu chwedlau trwy adrodd streon. Fy rhesymeg tu ôl iddo yw ei fod yn darlunio’r ŵyl yn weledol mewn modd cynnil.

Mae’r dyluniad a welwch yma wedi’i ysbrydoli gan chwarae cardiau, yn enwedig ‘Jacks’, Breninesau a’r Brenhinoedd, sy’n symboleiddio’r cysylltiad brenhinol â’r castell. Tu fewn i’r castell mae manylion addurnedig, er na fyddech yn gwybod hyn o’r tu allan. Er mwyn cynrychioli’r addurniadau hyn yn anuniongyrchol, dewisais ffont Serif, gwyneb teip a dawn ychwanegol.

Os oes unrhyw ymholiadau pellach, rwyf ar gael ar Shuvo65@outlook.com a fy Instagram yw raymen_design.

Joe Barry Clwb Ifor Bach, CF10 1BR Arhosfan 2

Myfyriwr dylunio o gyrion Caerdydd ydw i. Mae gen i gefndir mewn dylunio graffeg chwaraeon, yn ogystal â ffotograffiaeth a chreu ffilmiau. Pan gefais fy nghomisiynu i gynhyrchu’r darn hwn, roeddwn yn gyffrous iawn ac roedd yn gyfle mawr imi. Roeddwn i, a rydwyf o hyd yn frwdfrydig i ddangos fy ngallu’n greadigol.

Crëwyd y llwybr hwn gan Tafwyl er mwyn dangos harddwch y ddinas ichi. Mae Caerdydd wedi’i llenwi â phensaernïaeth hanesyddol, yn ogystal â rhyfeddodau modern. Credaf fod Clwb Ifor Bach yn symboleiddio’r hyn oll rydym yn caru am Gaerdydd. Lle bach diymhongar yn llawn egni, angerdd ac yn bwysicaf oll balchder.

Cefais fy ysbrydoli gan y teimlad hiraethus ond egnïol sydd gan y lleoliad i’w gynnig. Tra ‘mod yn eithaf ifanc, mae wedi bod yn gartef i filoedd o gerddorion. Roeddwn yn frwd i ddangos hyn yn y ddelwedd o fewn y rhifau. Dewisais y rhifau “1983” oherwydd dyma’r flwyddyn sefydlwyd y clwb. Mae’r syniad o ‘hanes ifanc’ yn bwysig i mi, oherwydd credaf nad oes gwahaniaeth pa mor hen yw rhywle, os oes ganddynt hanes o ryw fath dylent fod yn gallu ei ddathlu â balchder.

Crëwyd y darn gan ddefnyddio amrywiaeth o ddelweddau. Os ydych yn hoff o fy ngwaith, neu eisiau gweld engheifftiau pellach o’r gwaith rwyf wedi creu yna plis ewch i fy nghyfrif Twitter – @jpegbyjoe.

Mwynhewch weddill y llwybr!

Connor Dineen Yr Hen Lyfrgell, CF10 1BH Arhosfan 3

Fy lleoliad yw’r hen lyfrgell sydd wedi’i leoli ar yr Hayes yng nghanol y ddinas. Mae fy arhosfan yn un pwysig oherwydd dau ffactor; ei bwysigrwydd hanesyddol i’r ddinas, bod yn Adeilad rhestredig Gradd II a godwyd yn y 19eg ganrif a chan mai’r safle hwn yw cartref ein cleientiaid, Tafwyl.

Ar gyfer fy nyluniad, cefais ysbrydoliaeth wrth hanes a phernsarniaeth yr adeilad a rhannais fy nelwedd mewn i dair rhan gyda phob rhan yn cynrychioli degawd gwahanol. Mae’r ddelwedd yn dangos y llyfrgell yng nghalon dinas sy’n newid tros amser. Mae’r lliwiau a ddewisais yn anhygoel, disglair a bywiog. Fy nod oedd adlewyrchu natur liwgar yr wyl.

Rwy’n bles iawn gyda chanlyniad y prosiect ac rwyf wedi meithrin nifer o sgiliau wrth imi weithio drwy’r prosiect gyda Tafwyl. Rwy’n teimlo braint fy mod wedi cael y cyfle i ddangos fy sgiliau i gymuned ehangach Caerdydd. Os oes gennych ddiddordeb yn fy nyluniad, gallwch edrych ar ddarnau o waith eraill rwyf wedi cynhyrchu ar: @C_Dineen_Designs ar Instagram!

Megan Edwards Marchnad Caerdydd, CF10 1AU Arhosfan 4

Fy nhasg oedd cynhyrchu delwedd sy’n cynrychioli Marchnad Caerdydd. Mae’r ddelwedd hon yn ddarlun llinell barhaus wedi’i ailadrodd. Mae’r ysgrifen yn darllen ‘feed the soul’ ac yn cysylltu â’r syniad o gefnogi busnesau lleol, y gymuned sy’n gweithio yma a’r cyfle wrth ymweld â gwerthwyr annibynnol sy’n aml yn cynnig cyngor a sgwrs.

Bwriad y darlun llinell syth oedd cynrychioli’n weledol y gymuned fywiog.

Antony Hellinger Stadiwm y Principality Arhosfan 5

Mae’r darn wedi’i leoli yn Bar Curado.

Mae fy nyluniad wedi’i gynhyrchu ar gyfer arhosfan Stadiwm y Principality. Darparodd yr arhosfan hon lawer o opsiynau creadigol. Penderfynais i ffocysi ar ddigwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth enwog a ddigwyddodd yn y Stadiwm. Fy mhrif ffocws a diddordeb yw darlunio, gweithio gyda phensil ac inciau.

Darlun ydyw o’r Cymro Kelly Jones o Stereophonics, sef cerddor sydd wedi perfformio yn y Stadiwm. Chwiliais am luniau o Kelly fel cyfeirnod a cheisiais greu delwedd o’r holl luniau. Mae’r ddelwedd yn wawdlun o Kelly ac yn arddangos fy steil darlunio. Mae’r esthetig du a gwyn wedi’i dynnu â llaw yn rhoi golwg or-syml iddo.

Am ymholiadau pellach neu os ydych chi’n chwilio am gomisiynau gallwch edrych ar fy ngwaith ar Instagram @ajh_designs a fy nilyn ar Twitter @ hellinc2001. Gallwch gysylltu â mi trwy neges bersonol ar y naill blatfform neu’r llall.

Ryan Davies Academi Celf CAVC, CF10 5DT Arhosfan 6

Fy lleoliad ar y llwybr yw’r Academi Celf CAVC ac mae fy arhosfan yn cysylltu â dinas sy’n tyfu. Wrth greu fy nelwedd roeddwn eisiau cynnwys y twr Brains eiconig ac adnabyddus tra hefyd yn ei gysylltu â Chaerdydd/Cymru. Mae gan Brains bresenoldeb mawr yng Nghaerdydd. Roedd y bragdy cyntaf yn yr ‘Old Brewery Quarter’ yng nghanol Caerdydd ond symudodd i safle Hanock tu ôl i Orsaf Ganolog Caerdydd yn 2003 ac eto yn fwyaf diweddar yn 2019 i East Moors. Er bod y bragdy wedi symud lleoliad, bydd safle Hancock’s yn chwarae rhan sylweddol yn ailddatblygiad y ddinas wrth i hen adeiladau’r bragdy gael eu trawsnewid yn swyddfeydd, fflatiau, bariau a bwytai. Bydd twr y bragdy yn dal i aros yn ei le.

Mae’r ddelwedd o dyrau cris-groes yn rhannol yn cynrychioli tapestri a gwehyddu Cymraeg ond hefyd yn symbol o ŵyl Tafwyl yn dod â phobl ynghyd. Mae’r cefndir glasbrint wedi’i gynllunio i awgrymu newid. Gwnes y penderfyniad hwn gan fod angen glasbrintiau a chynlluniau ar adeiladau cyn eu hadeiladu. I greu’r darn defnyddiais fy sgiliau lluniadu digidol.

I gael mwy o wybodaeth am waith comisiwn, cysylltwch â fi ar ryandavies.graphics@gmail.com neu gan ddefnyddio Instagram @ ryan.davies_graphics.

Jovaughn Farquharson Coleg Caerdydd a’r Fro , CF10 5FE Arhosfan 7

Fy lleoliad yw Coleg Caerdydd a’r Fro ar Heol Dumballs. Credaf fod Coleg Caerdydd a’r Fro yn rhan mawr o Gaerdydd a’i diwylliant. Mae’n darparu addysg o ansawdd i’r ddinas trwy ddarparu mynediad at wybodaeth ac yn galluogi i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau.

Mae fy nelwedd ar gyfer y llwybr yn cynrychioli gwybodaeth. Mae’r ymennydd, sydd wedi’i ddylunio â llaw, wedi’i lenwi â phynciau y gallwch chi eu hastudio yn y coleg. Nod y darn yw dangos rhai o’r llwybrau y gallwch eu cymryd wrth astudio yma.

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Jovaughnfarquharson14@gmail.com 

Jess Whittingham Sgwâr Loudon, CF10 5LE Arhosfan 8

Mae’r darn yn cael ei arddangos yn Academy @Platform.

Fy lleoliad oedd Sgwâr Loudoun. Wedi peth ymchwil o hanes y lleoliad, darganfyddais erthygl o ‘Wales Online’ a oedd yn trafod dymchwel rhai o’r hen adeiladau i wneud lle i’r blociau modern. Dyna oedd fy ysbrydoliaeth ar gyfer naratif y darn. Dechreuais ysgrifennu cerdd am y dymchweliad er mwyn helpu imi fod ym meddylfryd y broses greadigol. Tynnais ddylanwad ar gysyniad y dyluniad terfynol gan ddylunydd enwog Olly Moss, a greodd bosteri ar gyfer Star Wars yn yr arddull silwét hon. Roeddwn i’n meddwl y byddai’n gweithio’n dda yn weledol tra hefyd yn cyfleu’r naratif.

Yn y dyluniad terfynol hwn, rwyf wedi creu golygfa o sgwâr hanesyddol, Fictoraidd, Loudoun wedi’i leoli y tu mewn i silwét o un o’r adeiladau modern. Gan ddefnyddio lliwiau glas a gwyrdd ar gyfer portreadu ysbrydion, fy nod oedd ceisio dal harddwch ‘gem bae teigr’. Crëwyd y darn hwn yn hollol ddigidol.

I weld mwy o fy ngwaith ewch i Instagram: @jess_edesign. Ar gyfer comisiynau cysylltwch trwy Instagram DM neu drwy e-bost: jess.whittingham8@gmail.com

James Harris Canolfan Mileniwm Caerdydd, CF10 5AL Arhosfan 9

Fy arhosfan yw Canolfan Mileniwm Caerdydd (CMC). Creais nifer o syniadau gwahanol ar gyfer y lleoliad, ond y dyluniad hwn yw’r un a oedd wir yn cyfleu’r cysylltiad rhwng canolfan a hanes Cymru.

Yn y darn hwn, dewisais i gynnwys draig Cymru, sy’n cynrychioli diwylliant Cymru a braslun o adeilad CMC gan ei fod yn dirnod eiconig yn y brif ddinas. Mae’r darlun hefyd yn cynnwys dau fasg theatrig sy’n uwcholeuo cynyrchiadau theatrig y ganolfan, teipograffeg sy’n ailadrodd y neges sydd wedi’i hysgrifennu dros yr adeilad ac adeiladau uchel yn y cefndir sy’n cynrychioli’r ddinas sy’n tyfu a’i phobl.

Am gomisiynau cysylltwch: jamesharris1307@outlook.com

Lowri Keane Y Senedd, CF99 1SN Arhosfan 10

Shwmae, helo! Fy enw yw Lowri Keane, Rwy’n 20 oed – wedi fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd.

Fi oedd yng ngofal arhosfan olaf y llwybr sef y Senedd, sy’n cael ei hadnabod hefyd fel adeilad Senedd Cymru. Ta waeth am y wleidyddiaeth sy’n ei hamgylchynu a sydd wedi’i ymgorffori yn y Senedd, roeddwn eisiau ffocysu ar y pwer mae’n rhoi i bobl Cymru i leisio eu barn. Mae wedi dod â democratiaeth gryfach i Gymru, lle gall pawb – beth bynnag yw eu cefndir – anelu at wneud newid. Roeddwn eisiau dangos hyn yn fy nyluniad – dangos dwylo’r Cymry yn ymestyn tuag at yr adeilad, sy’n cyfleu’r pwysigrwydd o gyfathrebu credodau. Roeddwn eisiau i’r lliwiau i fod yn syml, ond yn wladgarol, yn clymu’r holl ddarlun gyda’i gilydd ac atgyfnerthu cryfder coch a gwyn Cymru. Er bod y darn hwn wedi’i greu’n ddigidol, cafodd ei ysbrydoli’n fawr gan brintiau celfyddyd gain.

Os oes gennych ddiddordeb yn fy ngwaith celf neu eisiau fy nilyn ar fy siwrnai greadigol, gellir dod o hyd i mi ar Instagram o dan yr enw @Lowridraws. Byddwn wrth fy modd yn clywed eich barn am fy ngwaith yno.

Diolch ichi oddi wrtha i a fy nghyfoedion am archwilio ein llwybr celf heddiw. Gobeithio eich bod wedi mwynhau darganfod ein dinas, p’un a yw hynny am y tro cyntaf neu’r degfed tro – Cymru am byth!