Skip to content

LLWYBR CELF  / art trail

Martin Rogers 

Fy enw i yw Martin Rogers. Rydw i wedi cael fy ngeni yng Nghaerdydd ac rydw i’n ddwy ar hugain oed. Ar hyn o bryd rydw i’n astudio Cyfathrebu Graffig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. O ran fy ngwaith dylunio, rydw i’n ceisio cadw meddwl agored wrth geisio cymryd dylanwad o unrhyw beth y gallaf ddod o hyd iddo yn y byd. Un o’r rhesymau y gwnes i benderfynu astudio FdA Cyfathrebu Graffig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yw er mwyn dysgu a datblygu fel dylunydd, ac ymgymryd â her greadigol newydd. Rydw i’n barod i archwilio a chroesawu gwahanol gyfleoedd ym maes dylunio graffig a pharhau i ddatblygu ac esblygu.

Cysylltwch â fi ar E-bost: martin.ayr@outlook.com

———

My name is Martin Rogers, born in Cardiff, I’m twenty-two years old. I am currently studying Graphic Communication at Cardiff and Vale college. When it comes to my design work, I try to keep an open mind while trying to take influence from anything I can find in the world. One of the reasons I decided to study FdA Graphic Communication at Cardiff and Vale College is to learn and develop as a designer, and to take on a new creative challenge. I am willing to explore and welcome different opportunities in graphic design and continue to develop and evolve.

Contact me via Email: martin.ayr@outlook.com

 
Martin Rogers
Martin Rogers

Charlie Louise perkins 

Helo, fy enw i yw Charlie Louise Perkins, rydw i’n 19 oed ac rydw i’n fyfyrwraig Cyfathrebu Graffig Blwyddyn Gyntaf yn astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae gen i lawer o sgiliau sy’n cynnwys darlunio, dylunio, meddwl am syniadau newydd a meddwl yn greadigol. Rydw i hefyd yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Fe ddewisais i astudio FdA Cyfathrebu Graffig oherwydd rydw i bob amser wedi bod â diddordeb mewn dylunio ac roeddwn i eisiau dysgu mwy amdano a dod yn Ddylunydd Graffig. Fe ddechreuais i Ddarlunio ar fy iPad a doeddwn i ddim yn meddwl y gallwn i wneud unrhyw beth gydag e nes i mi ddechrau edrych ar gyrsiau gyda fy mam. Mae’r cwrs wedi bod yn anhygoel ac rydw i’n falch fy mod i wedi penderfynu ei ddilyn. Rydw i wedi dysgu cymaint ac wedi gwella fy sgiliau creadigol mewn ffyrdd nad oeddwn i’n gwybod y gallwn i, diolch i’r cwrs.

Fy nylanwadau i yw’r bobl sy’n astudio wrth fy ochr i, maen nhw i gyd wedi gwneud cymaint o ddyluniadau cŵl drwy gydol y flwyddyn. Rydw i’n cael fy ysbrydoli ganddyn nhw, mae gennym ni i gyd wahanol arddulliau ond rydw i’n mwynhau rhoi adborth iddyn nhw a chlywed beth maen nhw’n ei feddwl am fy syniadau i hefyd. Rydyn ni’n gweithio fel tîm!

Gwybodaeth Gyswllt:

E-bost: Charlie13lou@gmail.com
Rhif ffôn: 07534 601530
Instagram: @Charlielouartistry

———

Hi, my name is Charlie Louise Perkins, I am 19 years old, and I am a First Year Graphic Communication student studying at Cardiff and Vale College. I have many skills which include drawing, designing, coming up with new ideas and thinking creatively, I am also fluent in Welsh and English.

I chose to study FdA Graphic Communication because I have always been interested in designing and wanted to learn more about it and become a Graphic Designer. I started Drawing on my iPad and didn’t think I could do anything with it until I started looking at courses with my mam. The course has been amazing and I’m glad that I decided to make the decision, I’ve learnt so much and I have enhanced my creative skills in ways I didn’t know I could thanks to the course.

My influences are the people studying beside me, they have all done so many cool designs throughout the year that I am inspired by, we all have different styles but I enjoy giving them feedback and hearing what they also think about my ideas. We work like a team!

Contact Details:

E-mail: Charlie13lou@gmail.com
Phone Number: 07534 601530
Instagram: @Charlielouartistry

Charlie Louise Perkins
Charlie Louise Perkins