Bydd llond gwlad o ddigwyddiadau celfyddydol i’r teulu cyfan yn Tafwyl, gyda’r enwau mwyaf ym myd llenyddiaeth a theatr Cymru yn dod ynghyd i becynnu amserlen gyffrous o nosweithiau theatr, barddoni, gweithdai sgriptio a siaradwyr gwadd. Dyma flas o’r digwyddiadau:

DIRTY PROTEST THEATRE YN CYFLWYNO…PROTEST FUDR

Un noson. Un lleoliad. Un thema gogleisiol – Mewn ta mas? Chwe drama fer chwareus newydd. Dyma’r pumed tro i griw Dirty Protest drefnu noson Gymraeg fel rhan o Tafwyl ac eleni eto bydd dramâu gan bump dramodydd cyffrous ac un dramodydd yn popio’i geirios ac yn ysgrifennu am y tro cyntaf!

Dyddiad: Sul 26.06.16
Lleoliad:
Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais
Amser: 20.00 (Drysau yn agor am 19.30)
Cost: £5 (Wrth y drws)

Noddir y digwyddiad gan Siop y Felin

CWMNI THEATR SPECTACLE YN CYFLWYNO / PRESENTS ‘SPESIAL’ @ BARA MENYN

Cyfle i weld ‘Spesial’ – drama newydd Cwmni Theatr Spectacle, cwmni sydd yn creu theatr newydd a chyffrous sydd yn herio ei gynulleidfa ac yn annog a chefnogi ysgrifennu newydd. Bydd Y Castle Emporium yn cynnal noson siopa hwyr a bar diod lleol cyn y ddrama – cyfle i grwydro’r stondinau ffasiwn retro, celf, cerddoriaeth a gemwaith.

Dyddiad: Iau 30.06.16
Lleoliad: Castle Emporium, Womanby St
Amser: Siopa hwyr o 18.00 ymlaen, yna y ddrama am 20.00
Cost: Am Ddim | Free

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno ‘ALLAN O DIWN’

Sioe llawn hwyl, dychan a cherddoriaeth fyw gan un o ddynwaredwyr gorau Cymru. Cawn ddilyn ei hanes o 6ed dosbarth Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, ble ‘roedd o oedd ‘allan o diwn’ â’r byd a’i bethau, at sefydlu un o grwpiau eiconig yr ‘80au – Y Ficer – cyn llwyddo i wireddu ei freuddwyd o droi’n berfformiwr proffesiynol. Mae’r sioe’n gorffen gydag ‘anthem’ i glodfori’r Sîn Roc Gymraeg yn ei holl ogoniant!

Dyddiad: Iau a Gwener – 30.06.16 + 01.07.16
Lleoliad:  Canolfan Gelfyddydau Chapter Arts Centre, Canton
Swyddfa Docynnau: 02920 304400
Amser: 20.00

BRAGDY’R BEIRDD

Ar noswyl Ffair Tafwyl 2016 bydd Bragdy’r Beirdd, noson farddol hwyliog Caerdydd, yn dychwelyd i un o glybiau difyrraf y ddinas, y Columba Club. Bydd Elis Dafydd, enillydd Cadair Eisteddfod yr Urdd 2015 yn perfformio rhai o’i gerddi newydd. Cawn glywed caneuon hen a newydd hefyd gan y bythwyrdd Iwcs, a rhagor o gerddi gan feirdd talentog y Bragdy.

Dyddiad: Gwener 01.07.16
Lleoliad:
Columba Club, Treganna
Amser: 20.00
Cost: £3

TAFWYL – CASTELL CAERDYDD 2/3 GORFFENNAF 

PABELL LENYDDIAETH  

Noddir gan Academi Hywel Teifi

Mewn cornel fach o ŵyl fawr, dewch draw i glywed sŵn y Taf yn llifo rhwng yr odlau mawr a’r brawddegau bach.

Eleni bydd Llenyddiaeth Cymru ac Academi Hywel Teifi yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau llenyddol i bobl o bob oed, ac amryw un â blas lleol iddynt.

I’n llenorion bach bydd Stori a Chân gyda Anni Llyn, Amser Stori Atebol, a sesiwn Na Nel!

Ymhlith yr awduron a’r beirdd talentog bydd Aneurin Karadog, T. James Jones, Manon Rhys, Alan Llwyd a Christine James.

I gloi penwythnos llawn dop o arlwy llenyddol gwych bydd Radio Cymru yn cyflwyno Talwrn y Beirdd.

Yn arbennig eleni bydd noddywr y babell Academi Hywel Teifi yn cyflwyno…

CorCenCC – Corpws newydd i’r Gymraeg. Rhowch eich geiriau i ni!

SADWRN: 13.00 – Sgwrs am brosiect arloesol y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes a fydd yn esbonio nod y prosiect aml-sefydliad £1.8 miliwn a sut gall pobl gyfrannu ato gydag un o arweinwyr y prosiect, Steve Morris, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe.  

Gwenallt: Cofiant D. Gwenallt Jones 1899–1968 

SADWRN: 15.00 – Yr Athro a’r Prifardd Alan Llwyd yn sgwrsio am ei gyfrol newydd am fywyd Gwenallt gyda’r Athro Christine James, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, golygydd casgliad cyflawn cerddi’r bardd o Gwm Tawe.  

Nid Sianel Gyffredin Mohoni! Hanes Sefydlu S4C 

SUL: 13.00 – Y ddarlledwraig Beti George yn sgwrsio â Dr Elain Price o Adran y Cyfryngau, Prifysgol Abertawe am ei chyfrol sydd yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu S4C gan edrych ar flynyddoedd cyfnod prawf y sianel. Yn y gyfrol trafodir y sialensiau a wynebwyd wrth gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, wrth ffurfio polisïau a saernio cydberthnasau effeithiol gyda darlledwyr a chynhyrchwyr ac hefyd ymateb y gynulleidfa i’r gwasanaeth a’r rhaglenni.

Bylchau 

SUL: 15.00 – Y bardd Aneirin Karadog, sy’n fyfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe yn lawnsio ei gyfrol newydd o gerddi  ac yn trafod ei waith gyda’r Athro a’r Prifardd Tudur Hallam.

CWTSH Y CELFYDDYDAU

Unwaith eto eleni, mae Canolfan Mileniwm Cymru, Sherman Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Chapter wedi dod at ei gilydd i raglenni llond gwlad o ddigwyddiadau celfyddydol i’r teulu cyfan yn Tafwyl. Bydd llond y lle o weithgareddau, perfformiadau a hwyl a sbri. Ynghyd â gweithdai creu jariau breuddwydion a gweithdai drama a sgriptio, bydd cyfle i blant ganu, dawnsio, chwarae a chreu.