Lolfa Lên

Noddir gan Academi Hywel Teifi

 

Mae Y Lolfa Lên yn cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe / Y Lolfa Lên is run by Literature Wales with support from Academi Hywel Teifi, Swansea University

 

*Box ar wahan plis chos mae dro dau ddiwrnod*

Trwy’r penwythnos – Murlun Mawreddog Tafwyl

Galwch heibio dros y penwythnos i ysgrifennu cerdd fach gyda ni a’i gweld yn dod yn fyw o flaen eich llygaid!

Bydd yr awdur, cyflwynydd teledu a’r cartwnydd o’r Rhondda, Siôn Tomos Owen, yn defnyddio eich cerddi fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu murlun mawreddog dros y deuddydd. Bydd Casia Wiliam Bardd Plant Cymru yno ar y dydd Sadwrn,  a’r bardd Eurig Salisbury wrth law i helpu chi greu cerddi drwy’r dydd Sul.

Canllaw oed 5+. Trefnwyd ar y cyd gan Llenyddiaeth Cymru a’r Urdd.

All weekend – Tafwyl’s Magnificent Mural

Drop in over the weekend to write a little poem with us and watch it come alive in front of your eyes!

The author, television presenter and cartoonist from the Rhondda, Siôn Tomos Owen, will use your poems as inspiration for the creation of a magnificent mural over the two days. Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru, will be on hand to help you create poems throughout Saturday, and Eurig Sailsbury on the Sunday.

5+ age guide. Co-ordinated by Literature Wales and the Urdd.

 

 

Dydd Sadwrn

Awen Abertawe

Cyfle i glywed y Prifardd Tudur Hallam, y Prifardd Aneirin Karadog, Grug Muse a beirdd ifanc Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod sut mae dysgu’r grefft.

An opportunity to hear Tudur Hallam, Aneirin Karadog, Grug Muse and the young poets of Swansea University’s Department of Welsh present their poems, and discuss how to learn the craft.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi / Organised by Academi Hywel Teifi

 

Y Talwrn

Bydd rhaglen arbennig o Y Talwrn (BBC Radio Cymru) yn cael ei recordio yn y Lolfa Lên. Dewch i weld eich hoff feirdd yn mynd benben â’i gilydd a cheisio swyno’r Meuryn Ceri Wyn Jones.

A special edition of Y Talwrn (BBC Radio Cymru) will be recorded at Y Lolfa Lên. Come and see your favorite poets competing against each other under the watchful eye of judge Ceri Wyn Jones.

 

Codi Llais

Bydd Menna Machreth, golygydd y gyfrol ffeministaidd newydd Codi Llais (Y Lolfa), yn cadeirio sesiwn ar brofiadau merched yng Nghymru heddiw. Bydd nifer o’r cyfranwyr i’r gyfrol yn ymuno â Menna.

Menna Machreth, editor of new feminist publication Codi Llais (Y Lolfa), will chair a session on the experiences of women in Wales today. Many of Codi Llais’s contributors will also be joining Menna.

Mewn cydweithrediad â gwasg Y Lolfa / In association with the Y Lolfa

 

Rhyfel Teulu Cymreig

Dr Gethin Matthews o Adran Hanes Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd sy’n casglu ynghyd lythyrau tri brawd o Abertawe a fu’n filwyr yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r hyn mae’r llythyrau’n eu datgelu am agwedd cymdeithas at hunaniaeth cenedlaethol, rhyfel, gwrywdod a chariad teuluol.

Dr Gethin Matthews of Swansea University’s History Department discusses his new book that brings together the letters of three brothers from Swansea who were First World War soildiers. Dr Matthews shares an insight into what the letters disclose about the attitude of society to national identity, war, masculinity and family love.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi / Organised by Academi Hywel Teifi

Mewnfudwyr a’r Gymraeg

Sgwrs panel ar sail llyfr Dr Gwennan Higham o Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe ar ddysgu Cymraeg i fewnfudwyr a dinasyddiaeth amlddiwylliannol.

A talk on multiculturalism & teaching Welsh to immigrants with Dr Gwennan Higham from Swansea University’s Welsh Department.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi / Organised by Academi Hywel Teifi

 

Dydd Sul

Tu ôl i’r Gôl

Dr Simon Brooks o Academi Morgan Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd am bêl-droed, cymdeithas a Chymru.

Dr Simon Brooks from Academi Morgan Swansea University discusses his new book about football, society and Wales.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi / Organised by Academi Hywel Teifi

 

Rhyddhau’r Cranc

Bydd Malan Wilkinson yn trafod ei chyfrol newydd, Rhyddhau’r Cranc (Y Lolfa), ac yn sôn am ei phrofiadau gydag iselder, iechyd meddwl ac ymdopi â digwyddiadau anodd yn ei bywyd.

Malan Wilkinson discusses her new book, Rhyddhau’r Cranc (Y Lolfa), and talks about her experiences with depression, mental health and coping with difficult events in her life.

Mewn cydweithrediad â gwasg Y Lolfa / In association with the Y Lolfa

 

Beirdd // Beats

Dangosiad o ffilmiau byrion Beirdd // Beats, a sgwrs gyda’r cynhyrchydd-gyfarwyddwr Griff Lynch. Mae Beirdd // Beats yn gyfres o ffilmiau byrion yn seiliedig ar gerddi cyfoes Cymraeg a gynhyrchwyd ar gyfer y platfform digidol Hansh.

Showing of Beirdd // Beats and conversation with producer and director Griff Lynch. Beirdd // Beats is a series of short films based on contemporary Welsh poems produced for S4C’s Hansh digital platform.

Mewn cydweithrediad ag S4C / In association with S4C

 

Llais y Llun

Cywaith creadigol unigryw yn plethu gwaith celf y diweddar Aneurin Jones ac ysgrifennu Caryl Lewis. Trwy gyfres o 12 darlun a thrac sain, cewch eich cludo ar daith o gwmpas cefn gwlad gorllewin Cymru, a phrofi pobol y tir yn eu gogoniant a’u gwendid. Lleisiau pobl dalgylch Aberteifi sydd i’w clywed yn yr ymsonau, sgetsys a straeon byrion. Bydd rhai ohonynt yn ddarlleniadau byw o’r llwyfan. Bydd sgwrs yn dilyn y cyflwyniad, gyda mab Aneurin, Meirion Jones yn ymuno.

Cafodd y prosiect ei gomisiynu’n wreiddiol gan Gŵyl y Cynhaeaf, Aberteifi, a dyma’r eilwaith yn unig iddo gael ei gyflwyno’n fyw. Cynhyrchwyd y traciau sain gan Wyn Jones a Lee Mason o Recordiau Fflach.

An unique creative project encompassing the artwork of the late Aneurin Jones and the writing of Caryl Lewis. Through a series of 12 drawings and a soundtrack, you will be transported on a tour of West Wales’ countryside. Voices of the people of Cardigan will be heard in a series of sketches and short stories – some of them live readings. A conversation will follow, with Meirion Jones, Aneurin’s son.

The project was originally commissioned by Gŵyl y Cynhaeaf, and this is just the second time it has been introduced live. The sound tracks were produced by Wyn Jones and Lee Mason of Flash Recordings.

Mewn cydweithrediad â Gŵyl y Cynhaeaf / In association with Gŵyl y Cynheuaf

 

Enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2018

Yn dilyn seremoni fawreddog Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn y Tramshed, Caerdydd ar 26 Mehefin, bydd rhai o’r beirniaid a’r enillwyr yn cymryd rhan mewn trafodaeth a sesiwn cwestiwn ac ateb am eu gweithiau buddugol a’r broses o ddewis yr enillwyr.

Following the Book of the Year Award Ceremony at the Tramshed, Cardiff on June 26, some of the judges and winners will take part in a discussion and Q&A session on the selection process of the winners, as well as discussing the winning work.