Gwybodaeth: Ffair Tafwyl

Cost: Mae mynediad i Tafwyl am ddim. Bydd rhai gweithgareddau yn codi ffi bach, ond mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau am ddim. Os ydych am grwydro o amgylch y castell ei hun oddi ar faes Tafwyl bydd angen talu am docyn mynediad neu wneud cais am ‘Allwedd Castell Caerdydd’.

Allwedd Castell Caerdydd: Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd gallwch wneud cais am Allwedd y Castell am un taliad o £6.50 yn unig sydd yn caniatáu mynediad am ddim i’r castell am dair blynedd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw holi yn Swyddfa Docynnau’r Castell gyda thystiolaeth eich bod yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd. Byddwch yn derbyn eich cerdyn Allwedd y Castell yn y fan a’r lle. Does dim angen i chi ddod â ffotograff gyda chi.

Alcohol: Mae Tafwyl wedi trwyddedu ardaloedd penodol o Gastell Caerdydd ac mae gennym bedwar bar eleni gyda llawer o gwrw, seidr, coctels, gwinoedd a gwirodydd lleol, fydd yn rhoi digonedd o ddewis i chi, ond ni fyddwch yn gallu dod â’ch alcohol eich hun ar y safle. Nid ydym wedi’n trwyddedu ar gyfer hyn, a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai bydd gofyn iddynt adael y safle. Bydd pob bar yn gweithredu polisi Her 25. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant.

Gwydr: Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle.

Amseroedd: Bydd maes Tafwyl yn agor am 11.00 ac yn cau am 21.00.

Dŵr: Bydd dŵr am ddim ar gael o’r Pwynt Gwybodaeth a St John.

Hygyrchedd: Mae safle Tafwyl ei hun yn gwbl hygyrch i bawb. Ceir toiledau anabl ar faes yr ŵyl a chyflysterau newid cewyn. Mwy o wybodaeth am hygyrchedd Castell Caerdydd ar gael yma.

Ymweld gyda Chŵn: Ni all cŵn fod ar y safle heblaw am gŵn tywys.

Eitemau Gwaharddedig:

 • DIM bagiau yn fwy na maint A4
 • DIM alcohol neu fflasgiau
 • DIM gwydr
 • DIM cyffuriau anghyfreithlon
 • DIM gwerthu anghyfreithlon neu heb awdurdod
 • DIM cyllyll neu arfau o unrhyw fath
 • DIM eitemau a allai beryglu diogelwch y cyhoedd
 • DIM tân gwyllt
 • DIM pebyll neu ganopïau
 • DIM dodrefn
 • DIM drones
 • DIM taflenni, samplau, rhoddion neu eitemau hyrwyddo
 • Gall eitemau ychwanegol cael eu gwahardd gan y Staff Diogelwch a thîm Rheoli Digwyddiadau

Bydd eitemau anniogel yn cael eu gwahardd heb atebolrwydd i’r trefnydd.

Cyrraedd Tafwyl 

Rydym yn annog ymwelwyr i gerdded, seiclo neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn cyrraedd Tafwyl os yw’n bosib.

Taith Taf: Llwybr Beicio Cenedlaethol Rhif 8

Os ydych yn teithio o Dde neu Ogledd Caerdydd gallwch ymuno â llwybr Taith Taf, llwybr sy’n ddelfrydol gan ei fod yn llwybr sydd ar y cyfan yn ddi-draffig.

O’r Gogledd gellir cyrraedd Heol y Castell [A416] gan deithio drwy Parc Bute [Coopers Field].

O’r De gallwch deithio o Fae Caerdydd. Gallwch ymuno â llwybr Taith Taf o’r A4119 [Clarence Road Bridge] gan ddilyn ffordd dawel [Taff Embankment] ac yna llwybr di-draffig ar hyd Taffs Mead Embankment a Fitzhamon Embankment cyn cyrraedd Heol y Castell.

Llwybr Bae Caerdydd

Os ydych chi’n teithio o Benarth gallwch ddod ar draws Morglawdd Bae Caerdydd neu ‘Pont y Werin’ ac yna dilyn llwybr y Bae i ymuno â llwybr Taith Taf wrth Clarence Road Bridge [A4119]

Cofiwch os ydych chi’n dod o gyfeiriad De Grangetown gallwch hefyd ymuno â’r llwybr uchod.

Llwybr Elái

Os ydych chi’n teithio o ardal Trelái neu ‘Parc Fictoria’ gallwch ymuno â llwybr Elái.  Mae rhannau o’r llwybr hwn ar ffyrdd a rhannau yn ddi-draffig.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.sustrans.org.uk

 


 

Nextbike

Mae nextbike yn un o hoff ddarparwyr rhannu beiciau y byd, ac mae’n gweithredu mewn dros 200 o ddinasoedd ar draws 4 cyfandir.

Ar ôl ei lawnsio y llynedd, mae cynllun Caerdydd eisoes wedi’i sefydlu yn un o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd a deiniadol o deithio yn y ddinas gyda dros 300 mil wedi’u llogi mewn llai na blwyddyn!

Gyda chenhadaeth i sefydlu Caerdydd yn ddinas beicio, mae nextbike yn darparu cyfle iachach, rhatach, a gwyrddach i gymudo ac maent wedi addo ehangu’r cynllun gan ychwanegu 500 beic newydd a 50 gorsaf ar draws y ddinas erbyn diwedd yr haf.

Gellir defnyddio’r cynllun nail ai drwy dalu am bob siwrnai’n unigol, neu gellir tanysgrifio’n flynyddol gan fanteisio ar deithiau 30 munud sy’n rhad ac am ddim ynghyd â chynigion ar gyfraddau is pellach. Gall y tanysgrifiad hefyd gael ei ddefnyddio ar unrhyw gynllun nextbike o gwmpas y byd!

Yn ystod penwythnos Tafwyl bydd nextbike yn cynnig llogi am ddim i gwsmeriaid sy’n beicio i’r ŵyl. Gall ymwelwyr Tafwyl gael hyd at 2 awr o amser llogi am ddim o’r 21ain o Fehefin hyd at y 23ain, gan ddefnyddio’r côd hyrwyddo: 958095. Gellir defnyddio’r 2 awr mewn un taith neu ei rhannu dros nifer o deithiau.

Bws

Mae safle bws wrth fynedfa’r ŵyl. Yn stopio yn y safle yma mae:

Castle Stop KA – Cardiff Bus 21, 23, 24, 25, 26, 27

Castle Stop 1 – Stagecoach 122, 124

Am amserlen a mwy o wybodaeth ewch i:
www.traveline.cymru

Car

Os ydych yn dod â char defnyddiwch feysydd parcio canol y ddinas neu fannau parcio talu ar y stryd. Nid oes maes parcio penodol ar gyfer Tafwyl. Ar gyfer SatNav: Cod Post Castell Caerdydd yw CF10 3RB.

 


 

Refill Caerdydd

Mae miliwn o boteli plastig yn cael eu prynu bob munud o gwmpas y byd a disgwylir y bydd y ffigwr hwn yn codi 20% erbyn 2021. Refill Cardiff yw’r fenter ddiweddaraf sy’n anelu i fynd i’r afael â llygredd plastig drwy leihau y defnydd a wneir o boteli dŵr plastig untro. Mae’n annog siopau lleol a busnesau i ail-lenwi poteli dŵr pobl am ddim. Ceir dros 80 gorsaf ail-lenwi eisoes yng Nghaerdydd! Gallwch ddod o hyd iddynt yn hawdd ar yr ap Refill ac wrth chwilio am y logo Refill yn eu ffenestri.

Bydd Tafwyl a Refill Cardiff yn darparu ffynhonnau dŵr yn yr ŵyl eleni. Dewch draw i sgwrsio â thîm Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd i ddysgu mwy am lygredd plastig, a chofiwch ddod â photel i’w llenwi!

refill.org.uk